06/6 1396

نرده استیل 5 خط برای مکان هایی که میخواهیم فاصلهی بین لوله های استیل 16 کم باشد و هم چنین به زیبایی کار می افزاید.

 

 

 مکان پروژه: پاسداران خیابان یارمحمدی