06/14 1396

پله پیچ استیل (پله گرد):

پله پیچ استیل یا پله گرد استیل برای فضاهای تجاری مناسب است که با کبود فضا مواجه هستند و میخواهند ازجایی که در اختیار دارند بیشترین بهره را ببرند.

برای مثال پله گرد استیل با کف پله 60 سانتی بسیار مناسب فضایی با ابعاد 1.5 متر در 1.5 متر می باشد.

 ابتدا مانند شکل ستون و پله را در سرجایش قرار میدهیم و پله ها و ستون را سرجایش محکم میکنیم.

سپس نوبت به نرده های خم استیل و قرار دادن کف پله های شیشه ای میشود که از دو شیشه سکوریت 10 میل الگویی برای این کار استفاده میشود.

 

 بعد از نصب شیشه ها ونرده های خم نوبت به نرده استیل جان پناه میشود که با نصب نرده استیل جان پناه کار به اتمام میرسد.