05/7 1396

در ابتدا محل پایه ها بر روی کف پله ها مشخص می شود.لازم به ذکر است که در مواقعی که اندازه و شیب  کف پله ها با همدیگر همخوانی ندارند باید توسط  شمشه و نشانه گذار این اختلاف اندازه را هماهنگ کرد.

سپس محلهای مشخص شده سوراخ (معمولا سوراخ 10) زده می شود.


 


  


 پس از سوراخکاری با پیچ و مهره یا چسب سنگ میل ترانسهای موجود را بر روی کف پله ها نصب می کنیم.در حقیقت این میل ترانسها ستونهای نرده استیل محسوب می شوند.

 زمانی که چسب سنگ خشک شد و میل ترانسها محکم شد پایه ها را همراه نعلبکی روی کف پله گذاشته و قسمت اضافه میلترنس بریده می شود و پایه را محکم می کنیم و سپس چاکدار ناخنی بر رو ی پایه بسته می شود.

 

 

 سپس هندریل اصلی نرده استیل بر روی پایه ها نصب می شوذ.

 در این مرحله توسط زانوی استیل هندریلها در محل چشمه پله به همدیگر متصل می شوند.همچنین هندریلها توسط بغل لوله استیل به پایه استارتهای موجود متصل می گردد.

 

 

پس از آن لوله های 16 بر روی پایه ها توسط حلقه 16 و پیچ مغزی محکم میشوند.در محلهایی که چشمه پله اندازه زیادی دارد لوله های 16 توسط زانو 16 به همدیگر متصل می شوند در غیر اینصورت با درپوش 16 سر و تهئلوله های 16 را می بندیم.

 

 

پس از نصب هندریل در آخرین پاگرد توسط کف کوب 51 و کامل کردن پایه استارتها کار نرده استیل به اتمام می رسد.