پارتیشن شیشه ای

06/7 1396

پارتیشن های شیشه ای با بلندی بیش از 4 متر طول

شیشه های over size

 

 

 

مکان پروژه: بانک گردشگری میدان شیخ بهایی